แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

https://biomanas2515.wordpress.com/?attachment_id=184 

บทที่ 1 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ว23101

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X)  ลงในกระดาษคำตอบ

 1. ข้อใดคือความหมายของความเร่ง

ก.       ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ในหนึ่งหน่วยเวลา

ข.       การกระจัดที่เปลี่ยนแปลงในหนึ่งหน่วยเวลา

ค.       ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงในหนึ่งหน่วยเวลา

ง.        ปริมาณที่วัดขนาดจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย

2 ความเร่งเป็นปริมาณชนิดใด และมีหน่วยตรงกับข้อใด

ก.       ปริมาณเวกเตอร์, เมตร/วินาที

ข.       ปริมาณสเกลาร์, เมตร/วินาที

ค.       ปริมาณสเกลาร์, เมตร/วินาที2

ง.        ปริมาณเวกเตอร์, เมตร/วินาที2

3 วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมื่อใด

ก.       วัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราเร็วไม่คงที่

ข.       วัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราเร็วคงที่

ค.       วัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยการกระจัดไม่คงที่

ง.        วัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยการกระจัดคงที่

4 นักกีฬาแข่งจักรยานคนหนึ่งขี่จักรยานด้วยความเร็ว 4 เมตร/วินาที จากนั้นจึงทำการเร่งสม่ำเสมอเป็นเวลา 10 วินาที จนมีความเร็ว 10 เมตร/วินาที รถจักรยานมีความเร่งเท่าใร

ก.       0.4 m/s2

ข.       0.6 m/s2

ค.       1.0 m/s2

ง.        1.4 m/s2

5 สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุในข้อใดที่ไม่มีความเร่ง

ก.       นักเรียนคนหนึ่งยืนอยู่นิ่งๆบนพื้น

ข.       ก้อนหินกลิ้งตกจากหน้าผาลงสู่พื้น

ค.       รถยนต์กำลังเบรกกะทันหัน

ง.        จักรยานยนต์กำลังวิ่งทางโค้ง

ใช้ภาพต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6-8

วัตถุหยุดนิ่ง

วัตถุมีความเร็วคงตัว V

F1 < F2 วัตถุมีความเร็วคงตัว

F1 = F2 วัตถุมีความเร็วคงตัว

6วัตถุใดที่มีแรงลัพท์ไม่เป็นศูนย์

ก.       วัตถุ D

ข.       วัตถุ C

ค.       วัตถุ B

ง.        วัตถุ A

7 วัตถุใดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ

ก.       A และ B

ข.       B และ C

ค.       B และ D

ง.        ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูก

 1. วัตถุใดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง

ก.       วัตถุ B

ข.       วัตถุ D

ค.       วัตถุ A

ง.        วัตถุ C

 1. ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ผิวโลกมีค่าเป็นเท่าไร

ก.       4.9 m/s2

ข.       9.8 m/s2

ค.       98.0 m/s2

ง.        100 m/s2

 1. วัตถุตกอย่างอิรสะภายใต้แรงดึงดูดของโลกลักษณะการเคลื่อนที่เป็นแบบใด

ก.       ตกด้วยความเร็วคงตัว

ข.       วัตถุตกโดยมีแรงลัพท์เป็นศูนย์

ค.       วัตถุตกด้วยความเร่งสม่ำเสมอ

ง.        วัตถุตกด้วยความหน่วงสม่ำเสมอ

 1. ข้อใดหมายถึงแรงปฏิกิริยา

ก.       แรงที่กระทำต่อวัตถุมีผลทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลง

ข.       แรงที่กระทำจากวัตถุที่ถูกแรงกิริยากระทำ

ค.       แรงที่มีทิศทางของแรงตามแรงกิริยา

ง.        แรงที่มีทิศทางตั้งฉากกับแรงที่กระทำต่อวัตถุเพื่อให้วัตถุเปลี่ยนแปลง

 1. เด็กชายปิยะพงษ์เตะลูกบอลปะทะกำแพงด้วยแรง 30 นิวตัน ลูกบอลจะกระดอนจากกำแพงกลับมาด้วยแรงเท่าไร

ก.       10 นิวตัน

ข.       20 นิวตัน

ค.       30 นิวตัน

ง.        40 นิวตัน

 1. เมื่อเราเป่าลูกโป่งให้พองเต็มที่แล้วปล่อยลมออกจากลูกโป่ง การเคลื่อนที่ของลูกโป่งตรงกับข้อใด

ก.       1

ข.       2

ค.       3

ง.        4

 1. กิจกรรมใดที่พิสูจน์ว่าแรงจะเกิดขึ้นเป็นคู่เสมอ คือ แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา

ก.       ด.ช.ขาวผลักกำแพงขณะสวมรองเท้าสเก็ตเท้าจะเคลื่อนที่ออกจากกำแพง

ข.       ในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร นักวิ่งทุกคนพุ่งออกจากจุดเริ่มต้นด้วยความเร็วสูง

ค.       รถแท็กซี่กำลังจอดรถเพื่อรับผู้โดยสาร

ง.        ลุงบุญมาเข็นรถที่บรรทุกของไปตามทางขรุขระจึงต้องออกแรงเพิ่มขึ้น

 1.  คือแรงอะไร

ก.       แรงกิริยา

ข.       แรงปฏิกิริยา

ค.       แรงลัพธ์

ง.        แรงดึงดูดของวัตถุ

 1.  คืออะไร

ก.       แรงกิริยา

ข.       แรงปฏิกิริยา

ค.       แรงลัพธ์

ง.        แรงดึงดูดของวัตถุ

 1. ตู้เคลื่อนที่ในทิศทางใด

ก.       ทิศทางของแรง

ข.       ทิศทางของแรง

ค.       ทิศทางของแรงลัพธ์  และ

ง.        ทิศทางตรงข้ามกับแรงลัพธ์  และ

 1. ยานพาหนะใดที่มีลักษณะการเคลื่อนที่เหมือนกับบั้งไฟ

ก.       รถจักรยานยนต์

ข.       รถบรรทุก

ค.       รถไฟ

ง.        ยานขนส่งอวกาศ

 1. เมื่อวางหนังสือบนพื้นโต๊ะ แรงกิริยาคือข้อใด

ก.       แรงที่พื้นโต๊ะกระทำต่อหนังสือ

ข.       แรงที่หนังสือกระทำต่อพื้นโต๊ะ

ค.       มวลของหนังสือทีกดพื้นโต๊ะ

ง.        แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อหนังสือ

 1. ข้อใดคือความหมายของแรงพยุงตัวของของเหลว

ก.       แรงที่วัตถุในของเหลวพยุงวัตถุ

ข.       แรงที่วัตถุในของเหลวออกแรงต้านของเหลว

ค.       แรงที่ของเหลวพยุงวัตถุในของเหลว

ง.        แรงที่ของเหลวพยุงน้ำหนักของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ

 1. วัตถุ A ลอยในน้ำได้แสดงว่า A มีลักษณะอย่างไร

ก.       วัตถุ A มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ

ข.       วัตถุ A มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ

ค.       วัตถุ A มีปริมาตรมากว่าน้ำ 1 เท่า

ง.        วัตถุ A มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ 1 g/cm3

 1. ชั่งวัตถุ B ในอากาศหนัก 60 นิวตัน ถ้านำวัตถุ B ไปชั่งในน้ำ วัตถุ B ในน้ำจะหนัก 0 นิวตัน แสดงว่าวัตถุ B มีสภาพอย่างไร

ก.       วัตถุ B จมน้ำ

ข.       วัตถุ B ลอยน้ำ

ค.       วัตถุ B ลอยปริ่มน้ำ

ง.        ถูกทั้งข้อ ข และ ค

 1. ไม้ท่อนหนี่งชั่งในอากาศหนัก 80 นิวตัน เมื่อนำไม้ท่อนนี้ใส่ลงไปในน้ำจะลอยน้ำได้ แรงพยุงของน้ำที่กระทำต่อท่อนไม้เป็นอย่างไร

ก.       80 นิวตัน

ข.       ระหว่าง 0-80 นิวตัน

ค.       น้อยกว่า 80 นิวตัน

ง.        0 นิวตัน

 1. วัตถุในทุกข้อต่อไปนี้ลอยน้ำได้ทั้งหมด ยกเว้น

ก.       ผ้าร่ม ผ้ากระสอบ

ข.       ถ่านไม้ กล่องโฟม

ค.       เรือเหล็ก กระทะเหล็ก

ง.        ครกหิน ช้อนโลหะ

 1. วัตถุที่จมน้ำสามารถทำให้ลอยน้ำได้โดยการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด

ก.       เพิ่มมวลของวัตถุ

ข.       เพิ่มน้ำหนักของวัตถุ

ค.       เพิ่มปริมาตรของวัตถุ

ง.        เพิ่มความหนาแน่นของวัตถุ

 1. แรงเสียดทาน หมายถึง ข้อใด (4)

ก.       แรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ ทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนรูปพลังงาน

ข.       แรงที่เกิดระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุและมีทิศทางตรงข้ามกับแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่

ค.       แรงที่เกิดระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุและมีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ง.        แรงที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกทีกระทำต่อมวลของวัตถุ

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก.       ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงเสียดทาน คือ ลักษณะผิวสัมผัสและมวลของวัตถุ

ข.       เมื่อฝนตกถนนจะลื่น รถควรแล่นด้วยความเร็วสูงเพื่อรถไม่ลื่นไถล

ค.       รองเท้าที่สวมแล้วเดินสะดวกไม่ลื่นพื้นรองเท้าจะต้องไม่มีลวดลาย

ง.        กล่องที่วางอยู่บนพื้นจะเกิดแรงเสียดทานมากกว่ากล่องที่เคลื่อนที่

 1. ข้อใดเป็นสมบัติของแรงเสียดทานสถิต

ก.       มีทิศตรงข้ามกับแรงที่ผลักวัตถุให้เคลื่อนที่

ข.       ช่วยทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่

ค.       เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุไม่มีการเคลื่อนที่

ง.        เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ

 1. แรงเสียดทานจลน์เกิดขึ้นเมื่อใด

ก.       เมื่อผิวของวัตถุสัมผัสกัน

ข.       เมื่อวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่

ค.       เมื่อผิวของวัตถุไม่เรียบ

ง.        เมื่อวัตถุเคลื่อนที่

 1. กิจกรรมใดเป็นการลดแรงเสียดทาน

ก.       เบรกเพื่อหยุดรถ

ข.       ทำลวดลายบนยางรถยนต์

ค.       ลดพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างวัตถุกับพื้น

ง.        ขัดพื้นให้เรียบและทาแลกเกอร์ให้เป็นมันเงางาม

 1. ภาวะสมดุลของโมเมนต์ตรงกับข้อใด

ก.       คานอยู่นิ่งในแนวระนาบ

ข.       จุดหมุนของคานอยู่ที่กึ่งกลางคาน

ค.       คานมีลักษณะตรงและโตสม่ำเสมอ

ง.        เมื่อเป็นโมเมนต์ที่หมุนตามเข็มนาฬิกา

 1. โมเมนต์ มีความหมายว่าอย่างไร

ก.       ผลของแรงที่กระทำกับวัตถุที่อยู่นิ่ง

ข.       ผลคูณของแรงกับระยะตั้งฉากจากแรงถึงจุดหมุน

ค.       ผลคูณของแรงกับวัตถุ

ง.        ผลคูณของแรงกับทิศทางของแรง

 1. กิจกรรมใดที่อวัยวะในร่างกายทำงานโดยไม่ได้อาศัยหลักของโมเมนต์

ก.       การงอข้อศอก

ข.       การย่อยอาหาร

ค.       การกวักมือ

ง.        การงอเข่า

 1. เครื่องมือชนิดใดที่มีการทำงานแบบเดียวกับคีมคีบน้ำแข็ง

ก.       กระดานหก

ข.       ช้อนตักอาหาร

ค.       คีมตัดลวด

ง.        ที่ตัดกระดาษ

 1. ข้อใดเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงตามแนวระดับ

ก.       ใบพัดของพัดลมหมุนรอบแกน

ข.       รถไฟฟ้าวิ่งไปมาตามรางรถ

ค.       วันนี้ฝนตกหนักมาก

ง.        พายุไต้ฝุ่นพัดแรงมาก

 1. ข้อใดไม่ใช่ การตกอิสระของวัตถุ

ก.       ก้อนหินตกจากหน้าผา

ข.       แอปเปิ้ลร่วงหล่นจากต้นสู่พื้นดิน

ค.       เด็กๆเล่นม้าหมุนในสวนสนุก

ง.        สมหวังขี่ม้าลงมาจากเนินเขา

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก.       ความเร่งและแรงลัพธ์ที่มากระทำกับวัตถุมีทิศทางเดียวกัน

ข.       ขนาดของความเร่งจะแปรผกผันกับขนาดของแรงลัพธ์

ค.       ขนาดของความเร่งจะแปรผันตรงกับมวลของวัตถุ

ง.        ความเร่งและความเร็วมีค่าเท่ากัน

 1. ข้อใดเป็นปริมาณเวกเตอร์ทั้งหมด

ก.       แรง  ความเร็ว  น้ำหนัก

ข.       โมเมนต์  ความยาว  ความเร็ว

ค.       น้ำหนัก  มวล  ความหนาแน่น

ง.        แรง  ความยาว  มวล

 1. เดินออกจากบ้านไปทางทิศเหนือ 40 เมตร  แล้วเดินไปทางทิศตะวันออกอีก 30 เมตรถึงตลาด  อยากทราบว่าการกระจัดตรงจากบ้านถึงตลาดมีค่าเท่าไร  และอยู่ในทิศใด

ก.        50 เมตร  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ข.        50 เมตร  ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ค.        70 เมตร  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ง.         70 เมตร  ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 1. การเคลื่อนที่ในข้อใดต่างจากข้ออื่น

ก.        การโยนลูกบาสเกตบอลลงห่วง

ข.        การวิ่งทางตรงเป็นระยะทาง 100 เมตร

ค.        การหล่นของผลไม้สุกจากต้น

ง.        การปล่อยก้อนหินให้หลุดจากมือลงสู่พื้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s